szkolenie

Informacja o posiedzeniu Rady Projektowej, w sprawie rozpatrzenia protestów do wniosków złożonych w naborach 5/2017 i 6/2017

Informuję, że w dniu 24 lipca 2017 roku o godzinie 10.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Projektowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Wzgórza Dalkowskie”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie Stowarzyszenia w Nowym Miasteczku przy ul. Głogowskiej 10.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie zarzutów podnoszonych w złożonych protestach do wniosków:

  • numer 5-6/2017
  • numer 10-6/2017
  • numer 15-6/2017
  • numer 19-6/2017
  • numer 17-5/2017

dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia.
5. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

Dokumenty do oceny wniosków dostępne są do wglądu w biurze LGD w Nowym Miasteczku ul. Głogowska 10,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 14:00.

Przewodniczący Rady Projektowej
Ferdynand Buras