Zasady przyznawania punktów za poszczególne Kryteria Wyboru Operacji

Dla celu szczegółowego 3

Działania: Podejmowanie działalności gospodarczej i  Rozwijanie działalności gospodarczej

  • Kryterium nr 1 – punkt przyznawany na podstawie informacji zawartych we wniosku i biznesplanie.
  • Kryterium nr 2 – punkt przyznawany na podstawie informacji zawartych we wniosku i biznesplanie.
  • Kryterium nr 3 – punkt przyznawany jeśli Wnioskodawca złożył pisemne zobowiązanie do informowania o otrzymanym wsparciu za pośrednictwem LGD, ponadto informacja taka powinna być zawarta we wniosku, wraz z podaniem rodzaju/sposobu informowania mieszkańców (np. plakat, strona internetowa, portal społecznościowy, tablica pamiątkowa itp.)
  • Kryterium nr 4 – punkt przyznawany będzie na podstawie danych zawartych we wniosku i biznesplanie;
  • Kryterium nr 5 – punkt przyznawany na podstawie informacji zawartych we wniosku i biznesplanie. Wnioskodawca we wniosku musi wskazać liczbę osób zatrudnionych z grup defaworyzowanych, oraz wskazać ich rodzaj.
  • Kryterium nr 6 – punkt przyznawany będzie na podstawie danych zawartych we wniosku i biznesplanie; Wnioskodawca otrzyma punkt, jeśli założy stworzenie więcej niż 1 miejsca, przy czym 2 miejsce pracy zostanie zaplanowane na co najmniej ½ etatu.
  • Kryterium nr 7 – punkt przyznawany będzie, jeżeli w biznesplanie Wnioskodawca wykaże o co najmniej 10% większe środki niż wielkość pomocy określona dla programu. W przypadku Podejmowania działalności gospodarczej jest to co najmniej 10 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku Rozwijania działalności gospodarczej co najmniej 30 tysięcy złotych.
  • Kryterium nr 8 – punkt przyznawany będzie na podstawie danych zawartych w biznesplanie;