wpr_kopia_76d58b7fd5

Nawet 500 tys. zł wsparcia dla instytucji kultury lub gminy

Przygotowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydanie rozporządzenia ma na celu stworzenie sprawnego i efektywnego systemu wdrażania dla trzech typów operacji:

  1. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,
  2. „Kształtowanie przestrzeni publicznej”,
  3. „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

Pomoc w ramach tych typów operacji będzie mogła być przyznana na:

  • budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne,
  • kształtowanie przestrzeni publicznej,
  • odnawianie lub poprawę zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
  • zakup obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne

Beneficjentem wsparcia może być gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wysokość pomocy (łącznie w ramach trzech typów operacji) nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej w ramach powyższego typu operacji wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych danej operacji. Operacje będą mogły być realizowane w gminach wiejskich lub w gminach miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców lub w gminach miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

Operacje wybierane będą do realizacji na podstawie liczby uzyskanych punktów za spełnienie określonych w rozporządzeniu kryteriów wyboru (kryteria krajowe oraz kryteria regionalne).

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów wyboru to 32 punkty, w tym 12 punktów to punkty dotyczące specyfiki regionu, które stanowią ok. 40% wszystkich kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację ww. typów operacji został określony w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r., udostępnionym na stronie internetowej MRiRW.

Harmonogram: www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020